ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

เชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (5 กลุ่มวิชา) เพื่อเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

รายละเอียดสำหรับผู้ท

Read more