บุคลากร

ผู้บริหารและบุคลากร

ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล
อธิการบดี
รศ.ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์แพร วงษ์ชวลิตกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
อาจารย์สาวิตรี ศิริทรัพย์สุนทร
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
นายนาวี กองเกิด
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ ชนะพันธ์
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา